Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Młodzieżowy Dom Kultury im Andrzeja Bursy w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.mdk.krakow.pl 

Data publikacji strony internetowej: 2001.03.01
Data ostatniej aktualizacji: 2011.09.03

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
–  brak mapy serwisu
–  brak regulacji wielkości czcionki
–  Występują błędy kodu HTML i CSS
–  struktura nagłówkowa stron posiada błędy
–  słabo widoczny fokus
–  publikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
– kontrast elementów tekstowych,
– wyróżnienie odnośników, 
– publikacje w formie plików PDF są dostępne cyfrowo

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2020.09.22 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Aktualizacja – 2024.04.02

Skróty klawiaturowe
Na stronach Młodzieżowego Domu Kultury można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Budnik sekretariat@mdk.krakow.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:
– dane osoby zgłaszającej żądanie,
– wskazanie, o którą stronę internetową chodzi,
– sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich [https://www.rpo.gov.pl/].

Dostępność architektoniczna

Młodzieżowy Domu Kultury im Andrzeja Bursy w Krakowie znajduje się na osiedlu Tysiąclecia 15. Dla petentów, klientów, gości przeznaczone jest (wspólne z XXI LO) wejście główne.

Wejście główne znajduje się na poziomie gruntudo którego dostęp jest utrudniony z powodu stromych podjazdów zaprojektowanych dla wózków dziecięcych. Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępne jest wejście przez salę baletową (niski parter). Utrudniony dostęp na parter (hol główny, z recepcją) i pierwsze piętro.

Obiekt nie posiada windy ani toalet dla osób niepełnosprawnych. W placówce nie ma oznaczeń w alfabecie Brailla, nie ma pętli indukcyjnych, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.